Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Tilsyn med skolen

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Der er 3 tilsynsformer, man skal forholde sig til:

  • Forældrenes tilsyn med skolens almindelige virksomhed
  • Ministeriets tilsyn med skolens undervisning
  • Tilsyn med skolens undervisning via certificeret tilsynsførende eller selvevaluering

   

  Forældrenes tilsyn med skolens almindelige virksomhed

  Lov om frie grundskoler:

  § 9. Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed.

  Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

  Forældrenes tilsyn er det tilsyn, der er tættest på skolens dagligdag.

  Forældre til elever på vores skoler er forpligtet til at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. En ekstern tilsynsførende kan ikke overtage forældrenes tilsyn.

  Forældrene skal ikke føre tilsynet hver for sig, men som samlet forældrekreds. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen har retningslinjer for, hvordan de skal føre tilsynet. Mange skoler udleverer retningslinjerne til nye forældre, når de melder deres børn ind på skolen.

  Forældrene kan organisere tilsynet, som de har lyst til. Der er mange måder at gøre det på.

  Forældrene kan føre tilsynet ved fx at deltage i skole-hjemsamarbejdet, besøge skolen i undervisningstiden, deltage i generalforsamlingen, følge med i børnenes daglige skolegang, fx gennem sedler eller via Forældreintra og ved at besøge skolens hjemmeside.

  Ministeriets tilsyn med skolens undervisning

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fører tilsyn med vores skoler. Den del af tilsynet, der handler om kvaliteten i undervisningen, varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  For at få overblik over hele området kan Styrelsen vælge at se på, om en eller flere skoler kræver særlig opmærksomhed, f.eks. på grund af lave karakterer ved afgangsprøverne. Styrelsen fører altså ikke tilsyn med hver enkelt skoles undervisning hele tiden.

  Styrelsens første skridt vil oftest være at gennemgå de tilgængelige oplysninger om undervisningen, der skal fremgå på skolens hjemmeside:

  • Tilsynserklæringen fra skolens (certificerede) tilsynsførende eller skolens selvevaluering
  • Skolens resultat af den seneste evaluering jf. § 1 b i friskoleloven*
  • Skolens opfølgningsplan i forbindelse med evalueringen
  • Skolens beskrivelser af slut- og delmål samt undervisningsplaner.

  *(Vælger en skole selvevaluering bortfalder kravet om evaluering jf. § 1 b.)

  Øvrige væsentlige kilder er:

  • Undervisningens omfang på den enkelte skole
  • Elevgennemstrømningen for de sidste to år på skolen
  • Karakterer
  • Overgang til ungdomsuddannelser

  Tilsynene kan også blive sat i gang på baggrund af henvendelser til Styrelsen fra forældre eller andre. Styrelsen behandler ikke klagesager om en enkelt lærer eller en enkelt elev. Men det kan føre til et tilsyn, hvis en forælder eller en anden giver Styrelsen oplysninger om en skole, som kan skabe bekymring for kvaliteten i skolens samlede undervisning. I nogle tilfælde får skolen at vide, at der er nogle forhold i forbindelse med undervisningen, der skal rettes op på inden for et bestemt tidsrum. Derefter føres der igen tilsyn på skolen. I ganske få tilfælde vurderes undervisningens kvalitet at være så lav, at skolen får frataget sit tilskud og retten til at være en fri grundskole.

  Tilsyn med skolens undervisning via certificeret tilsynsførende eller selvevaluering

  Tilsynet med skolens kerneydelse:

  Skolerne skal enten vælge en eller flere eksterne tilsynsførende, eller skolen skal gennemføre en selvevaluering efter en evalueringsmodel, som er godkendt af Ministeriet.

  Hvis skolen vælger en ekstern tilsynsførende, er der i Lov om frie grundskoler fastsat regler om, hvad tilsynet indebærer, og nyvalgte tilsynsførende skal være certificerede.

  For at blive certificeret skal man have faglige og pædagogiske kvalifikationer til at kunne vurdere undervisning på grundskoleniveau. Derudover skal man deltage i et uddannelsesforløb.

  Den tilsynsførende fører tilsyn med undervisningens kvalitet og vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolen. Hvert år skal den tilsynsførende overvære mindst en hel skoledags undervisning. Mange tilsynsførende vælger dog at aflægge flere og måske kortere tilsynsbesøg, som er fordelt ud over skoleåret.

  Den tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Det er skolens ansvar, at tilsynserklæringen bliver udleveret til skolens forældre. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

  Det er skolens afgørelse, om den ønsker at benytte tilsynsførende eller selvevaluering.

  Selvevalueringen skal foretages på baggrund af en af Ministeriet godkendt model, men derudover er der mange måder at gribe evalueringen an på, når det kommer til rækkefølge, tidsforbrug og fordybelse. Skolerne har alle forskellige evalueringskulturer. Men selvevalueringen åbner op for, at skolen, i egen interesse, kan få et overblik over undervisningens kvalitet og skolens virksomhed i det hele taget.

  Selvevalueringen sikrer, at en skoles evaluering kan give skolens forældrekreds og bestyrelse samt Kvalitets- og tilsynsstyrelsen mulighed for at vurdere, om skolen lever op til de centrale krav om undervisningen i friskolelovens og omfatter følgende:

  • Skolens profil
  • Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen
  • Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse
  • Elevens alsidige personlige udvikling
  • Frihed og folkestyre
  • Tilbud om undervisning i 10. klasse
  • Specialundervisning
  • Dansk som andetsprog
  • Elevens videre forløb i uddannelsessystemet
  • Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen
  • Samlet vurdering og handlingsplan

  Selvevalueringen kan være en mulighed for at skabe et overblik, der samtidig kan være en mulighed for fordybelse. Det er ikke kun en tilsynsform, det er et udviklingsredskab for skolen.