Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Vision og Mission

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Idegrundlag – Vision – Mission

  for Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier

   

  Foreningens idegrundlag og formål:

  Historien
  Danmarks Private Skoler- grundskoler & gymnasier, har rødder tilbage til 1891, hvor den første forening for private skoler blev stiftet under navnet Danmarks Realskoleforening.

  De private skoler i Danmark udspringer historisk fra civilsamfundet og forældres ønske og behov for etab-lering af private skoler til undervisning af deres børn i fag og metoder, der giver eleverne mulighed for erhvervsdeltagelse eller indgang til videre uddannelsesforløb. Derudover har de private skoler, historisk og i dag, givet mulighed for etablering af skoler, der følger bestemte pædagogiske eller religiøse grundsyn. Foreningen og dens virke bygger således på traditionerne fra de private eksamensskoler, realskolerne, pigeskolerne, købstædernes privatskoler, katolske skoler mv.

  I dag rummer foreningen en mangfoldig skare af medlemsskoler med vidt forskellige historier og traditioner. Fælles for disse skoler er tydelige værdigrundlag og faglig profil, samt en ambition om at give de enkelte børn og elever så stærke ståsteder og muligheder for videre uddannelse som muligt.

  Medlemsskolerne består af, og har i dag virksomhed indenfor et eller flere områder, herunder vuggestue, børnehave, fritidsordning, grundskole, kostskole, international skole (eller afdeling), gymnasium, HF-kursus, Studenterkursus.

  Formålet
  Med basis i foreningens tradition og mangeårige virke er formålet i dag, som tidligere, forankret i en tydelig kernemålsætning, som bl.a. fremgår af formålsparagraffen i foreningens vedtægt som lyder:
  ”Foreningen er en skoleorganisation, hvis formål er at varetage medlemsskolernes faglige, økonomiske, ju-ridiske og pædagogiske interesser, samt varetage skolernes overordnede politiske interesser, herunder arbejde for at sikre skolernes betydende placering i det samlede skolebillede. Foreningen skal arbejde for bevarelse af forældre og elevers ret til et frit skolevalg, uanset deres økonomiske formåen.”

  Danmarks Private Skoler - grundskoler & gymnasier er således en arbejdsgiver- og interesseorganisation med brede politiske, rådgivningsmæssige og kommunikative opgaver.

  Foreningens øverste ledelse er en bestyrelse valgt af og blandt medlemsskolerne. Den daglige virksomhed udgår fra foreningens sekretariat, beliggende i København.

  Foreningens vision:

  Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier er den toneangivende skoleforening, der samler de frie private grundskoler og ungdomsuddannelser, der indenfor de til enhver tid gældende love og tilknyttede bestemmelser ønsker at drive en fri privat skole på et demokratisk grundlag.
  Foreningen vil:

  • sikre frihed til at drive frie og uafhængige private skoler
  • gøre sektorens stemme gældende i den uddannelsespolitiske debat
  • sikre, at elever og forældre i Danmark har ret til og mulighed for et reelt frit undervisnings- og uddannelsestilbud


  Foreningens virke medfører, at de frie private skoler betragtes som en uundværlig del af den danske ud-dannelsessektor, og at den private skoletraditions betydende bidrag til det danske samfund bevares og udvikles.

  Gennem kontinuerlig dialog er foreningen en troværdig og eftertragtet samarbejdspartner for Folketingets partier og ordførere, Børne- og Undervisningsministeriet samt øvrige samarbejdspartnere. Foreningens ageren opleves som ordentlig og respektfuld.

  Foreningen sikrer information, vejledning og rådgivning overfor medlemsskolerne. Bestyrelsen/formanden varetager den politiske kommunikation og interessevaretagelse på et højt professionelt niveau.

  Foreningens mission:

  Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier er en forening af og for private skoler.

  Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier er en skoleforening, en interesseorganisation og en arbejdsgiverforening, der rådgiver skolernes ledelser og bestyrelser på alle skolerelaterede områder og varetager medlemmernes politiske interesser.

  Foreningen ønsker at sikre forældres og meningsfællesskabers ret til at oprette og drive frie skoler, således at de private skoler afspejler befolkningens mangfoldighed i anskuelser og holdninger og i respekt for en værdifrihed, der rummes inden for rammerne af det danske demokrati og folkestyre.

  Foreningen arbejder for at sikre private skoler et afbalanceret statstilskud, der værner om skolernes frihed og samtidig medfører reelle muligheder for alle.

  Foreningens funktion som arbejdsgiverpart varetages bl.a. gennem overenskomstforhandlinger og sam-arbejde med relevante fagforeninger og samarbejdspartnere.

  Foreningen varetager sektorens politiske interesser gennem hyppig kontakt til og konstruktive dialoger med politikere og embedsværk.

  Foreningens holdninger og synspunkter søges udbredt gennem alle relevante medier og platforme.
  Foreningen sørger for, at information om alle områder, der vedrører almindelig skoledrift videreformidles til medlemsskolerne gennem nyhedsbreve, hjemmeside samt ved konferencer og møder.

  Vedtaget af bestyrelsen 22. januar 2020