Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Samarbejde og informationsdeling ved skoleskift

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Kvalitets- og tilsynsstyrelsens henstilling af 16. november 2012 til de frie grundskoler og folkeskolerne til samarbejde og informationsdeling ved skoleskift

  Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ønsker med denne henvendelse til såvel de frie grundskoler som til landets folkeskoler at henstille, at skolerne ved udmeldelse af elever tager kontakt til den modtagende skole, eller giver den nye skole relevante oplysninger om eleverne og deres forhold, når den nye skole beder om det, jf. nærmere nedenfor om reglerne for videregivelse.

  Et skoleskift er ofte en stor udfordring for den enkelte elev, og det er derfor vigtigt, at den modtagende skole, gennem samarbejde og informationsdeling med den afgivende skole, har de bedst mulige forudsætninger for at tilgodese elevens behov.

  Der bliver fra folkeskolernes side[1] efterlyst samarbejde om de nye elever, særligt med henblik på at modtage oplysninger fra de afgivende frie grundskoler om elevernes faglige og almene behov og forudsætninger til brug for det videre skoleforløb.

  Ifølge de frie grundskolers foreninger efterlyser forskellige frie grundskoler de samme oplysninger, når elever skifter fra en folkeskole til en fri grundskole.

  Hvad siger loven om videregivelse?

  Reglerne om videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner findes i §§ 6-8 i persondataloven[2]. Disse regler gælder for såvel folkeskoler som frie grundskoler.

  Reglerne åbner i flere tilfælde mulighed for videregivelse af oplysninger om eleverne, uden der kræves samtykke.

  Der skelnes mellem personlige oplysninger og rent private oplysninger.

  Personlige oplysninger

  Personlige oplysninger kan videregives uden samtykke, hvis oplysningerne vil være af væsentlig betydning for den nye skoles muligheder for at sikre et godt skoleskift for eleven.

  Personlige oplysninger kan fx være oplysninger om elevens faglige og sociale kompetencer. Også almindeligt fortrolige oplysninger om et barns personlige, fx familiemæssige forhold og specialpædagogisk bistand og lignende, kan videregives uden samtykke, hvis det vurderes, at oplysningerne er nødvendige for, at den nye skole kan sikre eleven et godt skoleskift.

  Dette forudsætter dog, at der ikke er tale om rent private oplysninger om fx helbredsmæssige eller strafbare forhold eller væsentlige sociale problemer, jf. nedenfor.

  Rent private oplysninger om enkeltpersoner

  Er der tale om rent private oplysninger om enkeltpersoner, kan videregivelse kun ske, hvis behovet for videregivelse af hensyn til elevens tarv klart overstiger hensynet til at hemmeligholde oplysningerne, eller hvis der foreligger et samtykke.

  Rent private oplysninger kan fx være oplysninger om religiøse forhold, helbred, forældrenes seksuelle observans, væsentlige sociale problemer eller strafbare forhold.

  Samtykke

  Et samtykke vil normalt skulle gives af forældremyndighedens indehaver, men hvis eleven har den modenhed, der er nødvendig for at forstå og overskue konsekvenserne af samtykket, og forældremyndighedens indehaver ikke er imod samtykket, kan eleven selv give det.

  Der er ikke krav om, at samtykket skal være skriftligt, men det anbefales af bevismæssige hensyn. Ved skriftligt kan også forstås digitalt.

  Samtykket skal være specifikt og informeret, hvilket vil sige, at den, der giver samtykket, skal være klar over, hvilke oplysninger der vil blive videregivet, hvem de videregives til og hvorfor.

  Friskolelovens § 37, stk. 2.

  Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skal endvidere for de frie grundskolers vedkommende gøre opmærksom på friskolelovens § 37, stk. 2, hvoraf det fremgår, at skolens leder, når en undervisningspligtig elev udmeldes, snarest muligt underretter elevens bopælskommune.

   


  [1] Blandt andet fra gruppen bag det såkaldte ”Københavner-manifest”, der har som formål at forbedre de københavnske folkeskoler.

  [2] Lov nr. 429 af 31.5.2000 om behandling af personoplysninger som senest ændret ved lov nr. 422 af 10.5.2011.

  Rasmus Bondo Vester

  Rasmus Bondo Vester

  Fuldmægtig

  3330 7935
  2021 7879

  Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Elever med særlige behov
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ferieregler
  • Barselsregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Arbejdsmiljø
  • Datahåndtering

  Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  3330 7927
  6077 1719

  Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser